Pengantar:


Bagi saya karya ini adalah karya besar yang penuh dengan nasehat kehidupan. Karya ini lahir tentu saja melalui kajian yang mendalam atas landasan sosiologis dan filsafat jawa. Bersama teman yang dulu juga pernah menjadi seorang guru, selama lebih dari dua tahun saya mencoba menerjemahkan untaian syair, demi mendapatkan sebait syair yang berat maknanya. Saya bersama teman (Emdi: Jumadi, Mantan anggota DPRD II Batang dari fraksi PDI), bermaksud mengkaji karya-karya besar para pujangga, kanjeng sunan, dan filosof jawa lainnya serta menyempurnakan pengumpulan karyasemacam ini demi kelestarian dunia kesastraan jawa.

Mudah-mudahan kesukaan saya pada tembang Mocopat dan kemampuan Om Emdi dalam berbahasa Jawa mampu memberi energi yang besar dalam berkarya terus menerus sehingga Kidung Panguripan pada akhirnya dapat menjadi kumpulan sastra jawa yang berguna bagi para pembaca. Selamat membaca dan merenungkan.......

Jumat, 15 Mei 2009

WERDINE MACAPAT

Pan mangkono werdine macapat
Gya ngerti ananing sifat
Sifat lahir, urip lan wafat
Arsa wanuh pepesten jagat
Pinda langit peteng
Padange mripat
Ing tawang lintang abyor tan pegat
Jroning ati natah amanat
Kang ginurit wursita wara dadi niat
Jroning jeneng tembang macapat
Saka Ha tekan Nga
Sarta
Tembang ilir-ilir mikat
Gawe ati tentrem nikmat


Soca luyu
Ati rengu
Tawang klawu
Kudu nganggo apa ?
Yen ana sing di luru ?
Kepriye kudune ?
Yen ora genah ?

SIFAT NAMA TEMBANG - TEMBANG MOCOPAT

1. Mijil dalam pupuh dandanggula :

Ponang jabang nembe mijil puniki
Gawe kesengsem ingkang nyawang
Gemlethak penak sarene
Najan dalu wus larut
Katon ayem ngrerujit ati
Sarta gegurit manah
Kang pirsa rasane wuyung
Ketaman si tetuka
Dhuh kusuma pujaning wak mami
Mugi gusti paring nugraha

2. Maskumambang dalam pupuh dandanggula :

Datan pupus rawat sang ponang aji
Trenyuh pinda maskumambang
Rinengkuh jiwa ragane
Guyune gawe kepincut
Gawe bingung yen lagi nangis
Rebut ducung prasamnya
ywa glis tetulung
Kusuma papujaning rasa
Aja pijer gawe ribeting ati
Enggal sira menenga

3. Kinanti dalam pupuh dandanggula :

Lakunira dalu dumugeng ratri
Binareng gumelaring tawang
Si ponang pinter lampahe
uga bisa celadu
Pinda guru kang pinter ngaji
Tansah dadi pepujan
Gawe seneng bapa biyung
Ing swasana adat punika
Aywa kongsi tresna ngoncati
Ngati-ati nganthi karsa
4. Sinom dalam pupuh dandanggula :

Putra ingsun pepujaning ati
Sing prasaja aja cidra
Ywa jujur ing margane
Donya kebak reridu
Kudu tabah waspada katah ngelmi
Urip ing marcapada
Sampun katah kang di ugung
Tan kendat nggennya dedonga
Cobaning urip ana ing lakunireki
Doh rubeda lan bebaya

5. Dandanggula :

Pancen ribet yen nandang penggalih
Runtut tansah ndandanggula
Saben rina lan wengine
Mlampah tebih datan lesu
Andika mung anuruti ati
Luwih gampang laku sembrana
Najan margi lunyu
Tundone agawe tuna
Enggala den waspada ngati-ati
Amrih gesang mulya

6. Asmaradana dalam pupuh dandanggula :

Gegulangen kalbunira kaki
Lamun sira nandang asmara
Yen lara suwe marine
Wus kadung tambah bingung
Tresna luntur gegurit ati
Gawe rusak jiwa raga
Lumuntur rusaking kalbu
Gesang ginawe rekasa
Enggal-enggal pepuji mring Hyang Widi
Angruwat rasane driya7. Gambuh dalam pupuh dandanggula :

Gambuh iku pepalanging ati
Gawe lali margane utama
Yen lara angel tambane
Duh dewa jawata gung
Welasana mring muda iki
Aywa nganti katekan
Praptane kala bendu
Awit urip nora gampang
Mula kudu nastiti ngati-ati
Mapanaken jiwa raga

8. Durma dalam pupuh dandanggula :

Ing lelakon gesanging pra jalmi
Mulat sarira wani angrasa
Amrih padang ing uripe
Urip ing samodra gung
Gampang angel yen di lampahi
Aja pijer nggege mangsa
Gawe sakiting kalbu
Pinda prau ing samodra
Prasasat datan ana kang ngimbangi
Urip dadi tanpa guna

9. Pangkur dalam pupuh dandanggula :

Pangkur iku wujud ngepanging pikir
Wayah mungkur nyawang sarira
Arsa tinimbalan gustine
Pan ancat datan mampu
Lamun iku pepestene gusti
Yen wus titi wancine samya
Pangarepe dadiya pupus
Sera datan suwala
Angoncati kersane Hyang Widi
Sigra ngadeping ngarsa10. Megatruh dalam pupuh dandanggula :

Sigra kondeg kabehing laku nireki
Darbe drajat lan banda sirna
Awit wus ganti alame
Karsane gusti kang agung
Tangeh lamun yen di oncati
Yen titi wanci gumlewang
Sira mung bisa satuhu
Gya eling waspada
Mumpung mangsih yuswa kang aji
Rina wengi ing dedonga

11. Pucung dalam pupuh dandanggula :

Mori petak kang ginawa mati
Kidung tahlil ngumandang angkasa
Kekes tintrim swasanane
Gumletak layon tan bangun
Ana raga tan bisa tangi
Sarene dadi tontonan
Kang pirsa amari kelu
Sinawang kang wus layon
Datan saget dedongengan malih
Tembang pucung sampun prapta

12. Wirangrong dalam pupuh dandanggula :

Lelimengan rembulan surya wus lari
Ganti crita ngumandang ing rasa
Angrasani dak gesange
Raga sukma pisah sampun
Kanti ninggal crita nyawiji
Dados dedongengan
Rina kalawan ndalu
Pinda pengilone ngagesang
Urip iku tansah titi ngati-ati
Sangu sawon ing ayunan

GEGURITAN “ MACAPAT B “

Pengertian nama-nama tembang macapat dari kelahiran sampai saat meninggal ( lahir, hidup, mati )

1. Dari nama tembang Mijil :

Jroning peteng sangkan paraning dumadi
Kersane gusti jabang bayi Mijil
Sinebut Mijil, metu, uga lahir
Mijil margane jalu uga estri
Mijil ngunduh wohing pakarti
Mijil ponang nangis cenger ndodog bumi
Dados ponang woding ati
Bapa biyung seneng ing ati
Bapa biyung nggendong rina wengi

2. Dari nama tembang Maskumambang :

Maskumambnag dadi tembang
Nrenyuhake polahe sang ponang
Angidung mocopat ponang di kudang
Guyune sing ponang suka kang nyawang
Tan mbedakno wadon apa lanang
Bapa biyung bungah ati padang
Bapa biyung susah kelangan ponang
Crita ginurit jroning maskumambang

3. Dari nama tembang Kinanti :

Jabang bayi woding ati
Kinanti kinanten tinuntun kang dadi werdi
Bapa biyung pawitan titi
Ngreksa peparinge gusti
Rina dumagi ing wengi
Tan pegat piwulang aji
Dupi karsa agama ageming aji
Dados priyayi
Tuladane sagung pasti ing leladan bumi

4. Dari nama tembang Sinom :

Tembang Sinom pangeran katon
Ing rina ing wengi mbabar lelakon
Bayi gede manjing keprabon
Raga gede yuswane maksih enom
Bedane wis ora turu nang pangkon
Pindah laku suryo mengulon
Sak tindake dadi lakon
Sak polahe dadi pitakon
Yawa luput dadi layon

5. Dari nama tembang Dandanggula :
Angen manis lagu puspita
Ngetut lakune samirana
Tabuh wektu ngetung dina
Ponang gede si enom salin salaga
Wani mbeka ngugung salira
Mula gampang kena reka
Enome pikir gampang kesandung asmara
Dandanggula kang rinonce
Sundul langit kemul mega
Tan mampu ngudar pancadriya
Mung manis-manis kang sinedya
Tan weruh isen isening dunya
Lamun tumindak becik tan pirsa
Dadi menus manggih cilaka

6. Dari nama tembang Asmaradana :

Pepanjange tembang asmaradana
Panjange denarani asmara dahana
Sifat lanang wadon jroning tresna
Padang rembulan pinda yayah rina
Tan waskita rusak jiwa raga
Tan eling welinge ibu lan rama
Agni ngobong ati ngidung asmara
Kadya lakone Dewi Ratih Komajaya

7. Dari nama tembang Gambuh :

Gambuh iku paribasan gampang nambuh
Banyu bening ora weruh
Jejogetan turut dalan ora ewuh
Bapa biyung weling ora patuh
Angel laku jujur, gampang misuh
Yen sinebut sakit, wus abuh
Yen turu tangine tan krungu subuh
Kang tinandur tan nana kang di unduh
Bapa biyung sambat sora ….. aduh

8. Dari nama tembang Durma :

Nandur saka tata krama
Dur iku duratmaka, duraka
Dur iku dursila, durjana
Dur udur tan animbang rasa
Dur paribasan pari kena
Maknane nglaras rasa
Si enom dandanggula sinedya
Lali wus kelon asmaradana
Lali wangsiting wong tuwa
Werdine gambuh lan durma
Amelet si enom ing marcapada
Pan mangkana ingaran kerata basa

9. Dari nama Tembang Pangkur :

Yen kesandung moleh mungkur
Dawane dalan dawane umur
Wadine gusti wadine kubur
Sifat tan bisa di waca ngawur
Iku werdi macapat dudu turu nglindur
Urip ngangsu banyu bening sumur
Hang rasa pakarti laku tinandur
Yen lagi catur mungkur
Eling tuwa eling pangkur
Ngepange pikir arep mungkur
Cilakane tan uwur lan sembur
Kelangan aruming pitutur
Deleg-deleg tan weruh dalane kubur

10. Dari nama tembang Megatruh :

Ana pegat tan aruh-aruh
Ana pegat tan ana sing weruh
Wit banda uwoh dosa tan wanuh
Tan eling dongenge Nabi Nuh
Tan mampu ngudar kawruh
Uripe jroning rasa, trenyuh
Dupi emut mring kidung megaruh
Wiwit sinom tekan gambuh
Alam batin manggih mungsuh
Jroning urip tan kerso wanuh
Pegate raga sukma kisruh
Sukma lunga tan ana sing weruh
Gara-gara tan ngersakke dawuh

11. Dari nama tembang Pucung :

Surya suntrut kudung mendung
Ana pitakon padange wurung
Ana gela, gelane bapa biyung
Kang gela kepetak linglung
Kang tuninggal deleg-deleg bingung
Raga ketata mori petak dadi kudung
Jroning peteng sepi ing kidung
Ngindit dosa gede sak gunung
Tan pirsa raga wus suwung
Pucung werdine gempita agung
Pucung iku pocong werdine agung

12. Dari nama tembang wirangrong :

Wektu ngancam dina putus layon
Sambat sapa yen kadung kepetak ngerong
Mlarat sugih, sing pangkat apa maneh garong
Nora mandang drajating uwong
Wirang wus jroning rong
Jagat gumelar kebak pitakon
Jagat gumelar kebak ing lakon
Jagat gumelar karsone Hyang Manon
Pan mangkono werdine wirangrong

GEGURITAN “ MACAPAT A “

Padang rembulane kembang arum
Wengi gumelar tabuh samun
Moco ati eling ing kalbu
Sukmo nafas pas di dudut landung
Tepis wiring ndalu sepi suwung
Ono tembang mecah ati ngalamun
Ngudar werdi wadine Hyang Agung

Jroning tembang mijil, maskumambang
Kinanti tekan sinom den gulang
Sinom lelumban manise tembang
Dandanggula, asmaradana ngudang
Durma gambuh ngagar pedang
Pangkur paring pitutur padang
Megatruh pucung ngadang ing dalan
Wirangrong nganggit crita pepindan
Tan wurung dadi dongeng ing dalan

Iku macapat paring weling
Macapat maca sifat margane eling
Eling sangkan paraning dumadi
Weruh kawruh tan titi permati
Jrong alam donya gemelare bumi
Jrong batin gemelare ati
Iku kang sinandang pasti
Ha na ca ra ka
Da ta sa wa la
Pa da ja ya nya
Ma ga bha tha nga

“ BUMI KHATULISTIWA “

Tan mandeg lakune dina
Jroning tahun rongewu sanga
Jroning sangang puluh dino
Wiwit saka sandal jepit
Tumekane sepatu Itali
Ombyake mburu kekarepan
Ngungkuli mlayune ombak segara

Tan mandeg lakune suryo
Pinda durjana konangan
Mlayune sipat kuping
Rumangsane wis paling sekti
Rumangsane wis paling pinter
Umpamakno sona rebutan balung

Tan mandeg lakune wengi
Sing mlaku wis kesel
Opomaneh sing mlayu
Seng mlarat kelangan ragat
Sing sugeh kelangan banda
Ati kemitir mbedah nelongso
Ati nagis ing tengahing sepi
Lingak-linguk kabeh wis sirna

Tan mandeg lakune rembulan
Tan mandeg nyawang lintang
Keduwung tibo mburi
Kabeh wis di lakoni
Lara ati sambat gusti
Iku yen tiba waras
Lha nak edan …?
Jejogetan turut dalan
Rumangsane wis dadi raja
Rumangsane turu nang dipan kencana
Bareng nglilir
Jebul turu nang tritis toko

GEGURITAN

“ ELING I “
1. Mijil saking swargane ibu
nrenyuhake umpamakno 2. Maskumambang
Margane aji, 3. Kinanti bopo biyung
Tumekeng 4. Sinom kang kebak angen-angen

Jroning 5. Dandanggula sarwi manis
Lelumban madune 6. Asmaradana
Lelakone kebak pitakon, nyandang 7. Durma
Tan mampu nggennyo ngoncati 8. Gambuh
Sasmito bangun nyawang 9. Pangkur
Caket kidung 10. Megatruh nyumanding
Tan suwala rinangkul 11 Pocung
Tan suwalo ketangsang 12. Wirangrong
\
“ ELING II “
Kadi dene jroning jaman edan
Ewuh oyo ing pambudi
Lakune tan nimbang saru siku
Dawane umur, tan …………
Ngukir kayu becik
Dawane crita, mijil tekan wirangrong
Mung nlayon jroning ireng peteng
Manungso dede kewan
Kang uripe ngetut angen-angen
Ngetutke lakune dina, rina lawan wengi
Begjone kang lali
Luwih begjo kang eling lan waspada

“ ORA MUNG MAMPIR NGOMBE “
Sepiro suwening laku
Soko guwo garba tekan lemekan gelu…?
Sepiro suwening panah
Saka gendewa tekan nylorot tiba…?
Ndah ebha musprane
Yen tanpa lesan kang tinuju

Sepiro cacahing darma
Soko Ha temeko ing Nga …?
Apa di labur laku kang kudu…?
Apa rinengga gurit peni …?
Pinangka sangu
Supoyo ora ketangsang
Ing kayu watu

Tinitah nyawang srengenge
Mesthine,
Ora mung mampir ngombe


JOKO LODONG
23 Juli 1988

PENAFSIRAN PENULIS TENTANG NAMA-NAMA PADA TEMBANG “ MACAPAT “

A. Dari Buku Penataran Seni Karawitan Guru SD Se Jawa Tengah tanggal 6 sampai dengan 9 Mei tahun 1996 di Semarang yang memuat pengertian “ Macapat dipandang dari nama, arti dan makna “ sebagaimana di bawah ini :
1. Dari Buku Baoesastra (Bausastra ejaan sekarang )
2. “ Macapat “ berarti kiblat papat ( empat kiblat )
3. “ Macapat “ ( gatek ) rekaan dari kata “ Moco – Mat “ ( membaca nikmat ) enak didengar saat dilantunkan ( ditembangkan )
4. “ Macapat “ ( pigeaud ) yang berarti membaca dengan irama, netrum.
5. “ Macapat “ ( etimologi ) “ ma + capat, ada kaitannya dengan lupa-lupa ingat, karena kadang hafal kadang tidak, sehingga “ capat berarti cepat “
6. Buku Poezie in Indonesia ( Slamet Mulyana ), “ Macapat “ itu perobahan dari kata “ Macakepan “ yang artinya membaca lontar, kejelasan ini dapat dilihat dalam buku “ Kalangwan “ ( Zoct Mulder ), lontar itu disebut cakepan ( Bali )
“ Macapat “ identik dengan kata ma – capak, “ capak “ jadi cakep, sehingga “macakepan “ adalah “ membaca rontal “


B. Buku S. Padmo Sukotjo, telah banyak mengupas dan menjelaskan budaya jawa sebagai “ Kagunan Adi Luhung “ ( manfaat perbuatan baik ). Dari masalah kesastraan maupun bentuk kebudayaan jawa yang menyangkut ‘ lahir batin “

Pada buku S. Padmo Sukotjo, yang menjelaskan tentang tembang “ Macapat ‘ yang memuat pengertian tembang dengan irama, netrum. Dengan perbedaan-perbedaan “ tembang cilik ( kecil ), tembang tengahan, tembang humor “

Sedangkan pada watak tembang-tembang “ Macapat “ banyak dikaitkan dengan perasaan saat tembang “ Macapat “ dilantunkan serta pada urutan “ nama-nama Macapat “ yang menyangkut nama seperti nama “ Mijil, sinom, dan seterusnya dari tembang Macapat berbeda dengan penafsiran penulis, karena penulis lebih tertarik nama-nama tembang Macapat” pada sifat filosofinya.

Dari jumlah 15 ( lima belas ) tembang yang dilahirkan pujangga R. Ng. Ronggo Warsito maupun R. Harjo Wirogo peulis mengamati 11 ( sebelas ) nama tembang Macapat dan 1 ( satu ) nama tembang yang tidak masuk sebagai katagori tembang mocopat yaitu yang namanya tembang “ Wirangrong “

Sedangkan secara berurutan dari 11 tembang Macapat dan 1 tembang wirangrong mempunyai pengertian secara filosofi kalau diurutkan sebagai berikut :
1. Nama tembang “ mijil “ artinya = lahir
2. Nama tembang “ Maskumambang “ = emas yang mengapung diatas air mengandung penafsiran sebagai ‘ air mata “. Air mata keluar karena suka ataupun duka, maka bisa dibilang irama tembang maskumambang itu mengharukan, jika seseorang merasa “ terharu ‘ akan keluar air mata baik karena sedih atau senang.
3. Nama tembang “ Kinanti “ pengertian kinanti dari kinanten yang artinya di gandeng ( di tuntun )
4. Nama tembang “ Sinom “ asal kata si + enom yaitu berarti muda atau remaja
5. Nama tembang “ Dandanggula “ berasal dari dandang + gula . danfang artinya angan-angan, gula artinya manis. Jadi danfanggula = angan-angan yang manis
6. Nama tembang “ Asmaradana “ asal kata , asmara + dahana, asmara = cinta, dahono = api. Jadi asmorodono = api cinta
7. Nama tembang “ Durma “ dari kata “ Nundur toto kromo “ ( tidak beretika, kurang mengenal sopan santun )
8. Nama tembang “ Gambuh “ dari kata “ gampang nambuh “ ( mempunyai pengertian cuek, atau acuh tak acuh )
9. Nama tembang ‘ Pangkur ” dari pengertian “ ngepange pikir arep mangkur “ ( pikiran yang bercabang karena usia tua )
10. Nama tembang “ Megatruh “ dari pengertian megat + ruh. Megat ( misah, perpisahan ) ruh ( sukma, roch ) jadi megatruh = misahnya sukma raga ( meninggal )
11. Nama tembang “ Pucung “ dapat diartikan “ pocong “ ( orang meninggal di bungkus kain putih )
12. Nama tembang “ Wirangrong “ pengertian sederhana. Wirang + rong. Wirang = malu, rong = goa di tanah. Rong dapat diartikan “ lobang di tanah “. Jadi wirongrong mengandung pengertian ‘ bila hidup tidak berperilaku baik, maka rasa malu terbawa sampai ke liang lahat apabila telah meninggal dunia “

Maka jika dipahami dari nama-nama temvang “ mijil “ diurut sebagaimana tersebut diatas sampai pada tembang wirangrong itu merupakan gambaran manusia dari lahir, hidup dan mati.

Disamping itu ada gambaran watak ( sifat ) di masing-masing nama-nama dari 12 ( dua belas ) tembang tersebut yang terbagi pada 3 ( tiga ) proses : lahir, hidup dan mati. Dimana pada tiap-tiap masa, lahir, hidup dan mati mempunyai persamaan sifat, baik bagaimana, sifat lahir ( sifat bayi ) sifat hidup ( rata-rata sifat manusia dengan cara hidupnya ) dan sifat mati ( proses, upacara, cara menangani masa akhir hayat hidupnya manusia ).

Disamping itu masing-masing manusia juga mempunyai sifat khusus yang biasa disebut “ watak “, watak manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda, sampai-sampai ada pengertian watak orang itu disebut “ ciri wanci, cuplak andeng-andeng ginowo mati “ ( sifat watak manusia dari lahir yang tidak dapat atau jarang dapat dirubah ) seperti watak mudah marah, mudah mutung (ngambek) atau watak lembut penuh kasih sangat berbeda pengertiannya dengan watak sifat yang kami maksud, contoh : yang namanya bayi rata-rata mempunyai kesamaan, cara cara menyusu ibunya, sifat remaja rata-rata mempunyai kesamaan mudah emosi, pukul dulu main belakang ( tidak pakai unggah-ungguh atau tata krama ). Maka sifat pemuda banyak dimanfaatkan sebagai kaum pendobrak, pembaharuan reformis. Sedangkan sifat orang-orang tua rata-rata juga mempunyai persamaan, kedewasaan berpikir, gerakan fisik yang lamban, mudah lupa.

Pengertian-pengertian sifat manusia yang tergambarkan pada nama-nama 12 ( dua belas ) tembang yang telah penulis sampaikan diatas tercermin sebagai berikut :
1. Proses kelahiran bayi dari sejak lahir sampai menjelang remaja, tergambarkan pada nama tembang
- Mijil
- Maskumambang
- Kinanti
2. Proses kehidupan remaja tergambarkan pada nama tembang
- Sinom
- Dandanggula
- Asmaradana
- Durmo
- Gambuh
3. Sedangkan proses kehidupan orang-orang tua sampai dengan saatnya meninggal dunia, tergambarkan pada tembang
- Pangkur
- Megatruh
- Pucung
- Wirangrong

Maka jika diamati nama tembang “ macapat “ secara filosofi berarti maca + sifat ( membaca sifat ) sebagai mana di depan.
“ Macapat “ = membaca sifat oleh penulis merupakan tembang ( kidung ) kehidupan manusia dari lahir, hidup dan mati.
Kidung penguripan = gambaran kehidupan manusia yang dilantunkan melalui “ tembang ‘

Agar kaum muda di era global sekarang ini tertarik untuk membaca potensi budaya “ adi luhung “ maka penulis menceritakan sifat-sifat 12 ( dua belas ) tembang mocopat dalam bentuk puisi ( geguritan ) dan dalam tembang yang oleh penulis sukai ( pupuh dandanggula ).

Penulis sungguh tertarik untuk menggali Potensi Kasanah Sastra Jawa dan kebudayaanya yang cukup unik, enak didengar saat dilantunkanmenjadi tembang dan dapat memberi panduan filosofi dan relegi dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam proses perubahan jaman. Apa itu jaman kolo bendu, pancaroba, atau jaman kencana rukmi ( keemasan ).

Jaman kalo benda, penulis menganggap sebagai “ jaman edan “ karena pengatur lalu lintas kehidupan di dominasi orang yang mempunyai sifat, watak yang tidak baik pada jaman edan, manusia di uji moral, iman dan kekuatan batin untuk tetap berperilaku baik, meski sulit sekali implementasinya sebagaimana digambarkan pada “ amenangi jaman edan “ oleh R. Ng. Ronggo Warsito.

Amenangi jaman edan
Ewuh oyo ing pambudi

Melu edan ora tahan
Yen tan melu anglakoni
Boya kaduman melik
Kaliren wekasanipun

Ndilalah kersane Allah
Begjo-begjone kanglali
Luwih begja kang eling lan waspodo
Hidup di jaman edan
Betapa sulit berupaya dengan segenap cara

Ikut edan tidak tahan
Jika tidak ikut edan ( gila )
Berarti tidak punya keinginan
Akhirnya tidak dapat makan / lapar

Untung karena kehendak Tuhan
Untung, untungnya orang yang lupa
Lebih untung yang ingat Tuhan dan dari godaan iblis

Jaman edan sebuah gambaran-gambaran yang menyangkut situasi dan kondisi yang sangat paradox, meski logika, ajaran Agama, tuntunan orang tua telah ditanamkan sejak dini ( sejak lahir ). Betapa kuatnya pengaruh-pengaruh itu, sehingga sulit unuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bajik dan santun. Itulah sebabnya kami sangat tertarik untuk menghubungkan mocopat membaca sifat, dengan pengertian, sifat yang perlu di baca yaitu sifat baik dan sifat buruk. Dimana sifat baik dan sifat buruk, tergambarkan pada huruf jawa. Hana caraka data sawala, pada jayanya ma ga bha tha nga.

Dari sejarah huruf jawa yang konon di ciptakan oleh seseorang yang bernama “ Aji Saka “ yang mempunyai pengertian.
Aji : sangat berguna
Saka : cagak ( tiang dalam Bahasa Indonesia )
Contoh : rumah perlu cagak / tiang penyangga
Jika rumah perlu tiang penyangga ( cagak ) maka “ Aji Saka “ dapat diartikan penyangga kehidupan.
Sedang terjemahan secara bebas tentang huruf jawa sebagai berikut :
Hana caraka : ada utusan
Data sawala : dhat dan suwolo ( manusia tak bisa menolak utusan tersebut )
Pada jayanya : sama-sama kuat, apa ? dan siapa ? utusan tersebut adalah
sebuah sifat baik dan sifat buruk yang mempunyai kekuatan
yang sama ( betapa sulit kehidupan ini di jalani, namun juga
mudah jika kita amay paham sifat baik dan sifat buruk )
maga bhathanga : sukmo lungo rogo dadi batang ( pisahnya sukma dan raga )
berarti pisahnya pengaruh sifat baik dan buruk yang selama
hidup di dunia mendampingi dan kedua sifat itu tidak lagi
mencampuri / mempengaruhi sukma ( ruh ) itulah sebabnya
kita menjadi sulit berbuat sesuatu di jaman edan saat masih
hidup di dunia sebagaimana nada tembang ilir-ilir.

“ lunyu-lunyu penekna blimbing kuwi, kanggo mbasuh dodotira “ akan kami perjelas sebagai berikut :

Tapsir tembang ilir-ilir

Lir ilir lir ilir
Tandure wus sumilir
Tak ijo royo-royo
Tak sengguh penganten anyarCah angon, cah angon
Penekno blimbing kuwi
Lunyu-lunyu penekna


Kanggo mbasuh dodot ira

Dodot iro dadat ira


Kumitir bedah ing pinggirDondomana, jlumatana


Kanggo seba mengko sore


Pumpung padang rembulane
Pumpung jembar kalangone
Yo surak …o, surak, hore
Kipas-kipas agar semilir
Tanaman mulai tumbuh, hidup
Warnanya yang hijau menyejukkan
Saya kira penganten baru ( sebuah pemahaman kehidupan manusia di awal kelahirannya dan masa-masa keindahannya )

Nama “ cah angon “ berpengertian angon angen-angen ( menggembala angan-angan ) kemana arah pikiran kita yang dapat memberi pengaruh pada perbuatan kita

Ambilkan / panjatkan buah belimbing itu.
Kenapa tembang ini menyebut buah belimbing ? karena jika dipotong dan dilihat potongannya akan terlihat bintang dengan sudut lima yang dapat diasumsikan :
Bintang adalah simbol atau lambang Tuhan bagi bangsa Indonesia yang tertuang dalam peresai Garuda Pancasila.
Sudut lima sebagai lima unsur baik untuk memberi filter dari lima unsur buruk ( mo limo ). Jika dicermati ( filosofis angka lima tidak asing bagi kita semua ) sebagai bangsa Indonesia

Meski berbuat baik itu susah tetap harus dijalankan ( meski licin sekali harus dipanjat )

Artinya = ingus di hidung kita

Artinya = ingus di hidung kita


Jika kamu flu / drop tensi kita, maka ingus di hidung mengalir tak henti-hentinya ( gambaran kekotoran ) dan merupakan gambaran, jika kita terlanjur berbuat tidak baik betapa mudah untuk melakukan berulang-ulang kali. Berbeda jika kita ingin berbuat baik susahnya bukan main

Sebuah gerakan membersihkan lobang hidung, seperti orang menjahit dengan tangan (manual )

Untuk menghadap nanti sore ( meninggal di usia tua )

Mumpung kita masih hidup agar saat kematian tiba, kita siap, ihklas, dan tidak sulitItulah garis-garis besar penafsiran penulis pada wacana nama tembang mocopat, tulisan jawa Ha, na, ca, ra, ka,
Da, ta, sa, wa, la,
Pa, da, ja, ya, nya,
Mo, go, bha, tha, nga,
Dan tembang ilir-ilir yang konon ceritanya penciptanya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo ( penulis tidak ada referensi yang riil ).

Bagi kami khasanah Budaya Jawa yang adi luhung sebagai wacana menegerial kehidupan lahir dan batin dalam mengarungi kehidupan di alam dunia, yang mempunyai hukum tidak langgeng ( Cakra Manggilingan ) yang artinya roda yang berputar kadang diatas kadang dibawah ( jika itu diasumsikan pengaruh sifat baik dan buruk ).

Masih banyak budaya jawa yang adi luhung yang perlu kita lestarikan dan pendalaman materinya untuk manfaat dan pemahaman selama kita hidup di alam dunia. Sebagaimana contoh-contoh tulisan dalam bentuk petuah yang kadang paradox dan sulit di cerna.

1. Ning ngarso sun tulodo
Ning madyo mangun karso
Ning mburi tut wuri handayani

2. Catur Paradoxsal :
Sugih tanpo bondo
Digdoyo tanpo aji
Nglurung tanpo bolo
Menang tan ngasorake

3. Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti

4. Ngono yo ngono ning ojo ngono

5. Aja dumeh

6. Ajining diri gumantung ing lati

7. Wong bener kalah karo wong sing eling.
Wong pinter kalah karo wong sing
awas.

Di depan memberi keteladanan
Di tengah membangun yang dicita-citakan
Di belakang mengikuti


Kaya tanpa harta
Sakti tanpa ajian
Berperang tanpa teman
Memenangkan tak merasa mengalahkan

Keberanian yang mengandalkan kekuatan lebur / kalah / hancur oleh kebaikan

Seperti itu silahkan tetapi jangan seperti itu

Jangan sok

Harga diri tergantung pada lidah

Orang yang benar kalah dengan orang yang ingat
Orang yang pintar kalah dengan orang yang awas / waspada


Betapa sederhana tulisan para pujangga leluhur kita tapi sangat sulit bagi kita untuk menterjemahkannya. Tulisan-tulisan sastra yang cukup mengkritisi kondisi para pemimpin sejak dulu sudah ada, sebagai peringatan semua pihak, bahwa dalam hidup yang bisa sederhana ternyata dapat menjadi tidak sederhana, jaman dulu sederhana itu berpengertian hidup itu intinya pada :
1. pangan = makan
2. sandang = pakaian
3. papan = rumah
yang tentunya jika ingin sempurna ketiganya merupakan implementasi yang integral meski logika tidak benar. Jika tidak urut dan tentunya di perkembangan abad sekarang yang cukup liberal dan globalistik tiga cakupan itu menjadi dipertanyakan. Sebagaimana contoh mencari seorang pemimpin harusnya :
1. Bener = benar
2. Kober = meluangkan waktu
3. Pinter = pintar / cerdas
Namun fenomena era sekarang ( tahun 2009 ) tidak lagi menggunakan urutan tersebut sebagai paugeran ( standarisasi ). Kita lihat proses demokratisasi politik di negeri ini, tidak jauh dari tulisan “ Serat Kalatida “ oleh Ki Ronggo Warsito.

Mangkyo derajating praja
Kawuryan wus sonyoruri
Rurah pangrehing ukara
Karono tanpo palupi
Ponang paraneng kawi
Kawel witing tyas maladung


Kenyas kasudramiro


Tiden tandaning dumadi

Ardoyengrat dening karoban rubedo


Ratune ratu utomo

Patihe patih linuwih

Pronayoko tyas raharjo


Panangkare becik-becik


Parondene tan dadi

Kalis ing kalo benda
Alkisah keadaan negara
Terlihat sunyi senyap
Rusaknya semua tatanan
Karna tiada keteladanan
Semua para leluhur
Melihat yang tumbuh subur dan berkembang


Hanyalah kondisi rendahnya moral dan hancurnya ahlak mulia

Negara terlihat seperti mati

Semua serba bermasalah dan sulit menyelesaikannya ( cara menyelesaikannya )

Padahal pimpinannya baik dan pilihan

Wakilnya pun sangat tangguh

Seluruh aparatnya sangat sejahtera, di cukupi hidupnya

Program pembangunan negara dan bangsa sangat baik

Mengapa tak mampu mensejahterakan rakyatnya ?

Untuk tidak menjadi rakyat yang serba kurang yang akan menimbulkan tindakan anarkisme ( terhindar dari perilaku yang tidak baik )


Begitu banyak yang dapat dipetik untuk melengkapi bagaimana bisa terhindar dari pengaruh sifat-sifat buruk, seperti pepatah jawa :
“ di garuwo, di luku’o biso mrojol ing sak sela selaning garu “ ( seperti pekerjaan bapak tani melakukan olah tanah di sawah menggunakan garu dan luku )

Pengertian filosofinya, meski begitu sulit kita selalu berusaha agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang nistha ( tidak baik ). Meski sulit kita hidup dalam “ jaman edan “ meski banyak godaan dan hidup penuh persaingan di antara kita, serta adanya pengaruh-pengaruh global dan modernisasi maka dengan membangun kembali budaya Bangsa Indonesia yang adi luhung, kita usahakan untuk :
- Berdaulat di bidang politik
- Berdikari di bidang ekonomi
- Berkepribadian di bidang budaya

SASTRA JAWA DAN KEBUDAYAAN

Sastra jawa dan kebudayannya, jika dipahami maksudnya mengandung banyak filosofi kehidupan alam manusia, sepertinya dapat digunakan untuk menggali pemikiran-pemikiran yang dapat dituangkan dalam bentuk sastra atau menjadi alat untuk membangun citra. Sebagai seorang manusia yang sekaligus dapat dipergunakan menghadapi tantangan dari Interfensi Budaya Asing, maupun tantangan hidup baik secara pribadi ataupun kelompoknya, sehingga dapat menjadi pemandu perilaku kehidupan manusia di alam dunia dalam menghadapi setiap perubahan jaman, khususnya yang menyangkut perubahan-perubahan yang berdasar pada teori “ Cakra Manggilingan “ atau “ Wolak-walik ing jaman “.

Telah banyak karya-karya sastra di sepanjang jaman yang dapat menjadi semacam referensi, sayangnya terbitan buku-buku sastra jawa yang adi luhung sekarang sudah langka.

Membangun kembali budaya jawa sebagai “ Sangkan Paraning Dumadi “ untuk mengenal asal-usul yang oleh Bung Karno disebutkan “ Jangan sekali kali meninggalkan sejarah “ kurang banyak diminati oleh generasi-generasi sekarang.

Menyimak kejayaan para pujangga sejak jaman Kerajaan Erlangga, Majapahit, Demak, Mataram sampai sekarang terbukti dan terlihat karya-karya sastra jawa mampu menjadi pendamping perilaku manusia dalam pengertian sebagai “ Budaya “ yang menyangkut sifat budi pekerti, sifat penalaran, sifat angan-angan dalam hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan sang pencipta alam raya.

Sebagai wrga masyarakat, warga Bangsa Indonesia dalam mencermati fenomena Pemilu di tahun 2009 sangat dirasa perlu untuk membangun budaya guna menciptakan perilaku budi pekerti yang luhur.

Bukan bermaksud untuk menggurui, jika penulis menyampaikan temuan-temuan dari karya-karya sastra jawa yang terkait dengan pembangunan akhlak melalui pembangunan budaya dan masalah religi.

Sudah lama penulis mengenal apa yang disebut sebagai tembang “ Mocopat “ yang sejauh ini banyak di pahami, di pelajari, di lestarikan sebagai tembang yang berbahasa jawa yang juga dikenal oleh sebagian besar masyarakat jawa pada umumnya,. Tembang-tembang macapat tersebut menjadi enak dan dapat memberikan ketenangan, keharuan, keindahan saat dilantunkan.

Dalam hal ini, penulis sangat tertarik dan mencoba untuk menguhubungkan antara “ nama-nama tembang macapat, tulisan jawa hanacaraka sampai dengan batanga serta tembang ilir-ilir dari sudut pandang filosofi “ sedangkan dalam penulisan, penulis coba menggambarkan dalam bentuk geguritan dan dalam bentuk tembang ( pupuh dandanggula, salah satu dari tembang mocopat ).

Semoga kita semua dapat memetik hikmahnya serta berguna memberi panduan-panduan pada kita, dalam mengarungi kehidupan di alam dunia. Di samping sebagai pelestarian budaya milik Bangsa Indonesia.

Dan tentunya sangat berterima kasih apabila pembaca berkenan untuk menyempurnakannya. Terima kasih.